Adres

Av. Doç. Dr. Aziz Serkan Arslan

İletişim : :+90 312 418 44 07

LİMİTED ŞİRKET HİSSESİNİN HACZİ VE HACZİN SONUÇLARI

Sermaye şirketleri arasında yer alan limited şirketlere ilişkin hükümler 6102 sayılı TTK’da yeniden ele alınmıştır. Bu hükümler arasında yer alan ve “Ortakların Kişisel Alacaklıları” başlığı altında kaleme alınan 133. madde düzenlemesi ile, şirket hisselerinin haczine ilişkin önemli yenilikler yapılmıştır. Yeni düzenlemeye göre, sermaye şirketlerinde alacaklılar, alacaklarını, o ortağa düşen kâr veya tasfiye payından alabilecekleri gibi, borçlularına ait olan, senede bağlı olan veya olmayan payların, İİK’nın taşınırlara ilişkin hükümleri uyarınca haczedilmesi ve paraya çevrilmesi yolu ile de alabileceklerdir. Bunun dışında, alacaklılar, tüm ticaret şirketlerinde olduğu gibi limited şirkette de alacakları için, ortağın şirketten olan diğer alacaklarına da haciz yaptırabilme yetkisine sahiptirler. TTK m. 133 ile limited şirketlerde haczin ve paraya çevrilmenin hangi hükümlere göre yapılabileceği açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre limited şirketlerde borçlu ortağın payı İİK’nın taşınırlara dair hükümlerine göre haczedilebilecektir. Çalışmamızda TTK hükümlerindeki yenilikler ışığında limited şirket hissesinin haczi incelenecektir.