Adres

Av. Doç. Dr. Aziz Serkan Arslan

İletişim : :+90 312 418 44 07

Alacaklının, Devlet kuvveti yardımı ile alacağına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına, icra-iflâs hukuku denir.  İcra iflas hukuku, 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kanunda İcra Hukuku, 2 ana bölümden oluşmaktadır; bunlar ilamlı icra ve ilamsız icradır. İlamlı icrada, borçluya karşı alınmış olan mahkeme ilamı ya da yasaların ilam niteliğinde saydığı belgeler (İİK. 38. Madde) olması gerekir. Böylelikle bu ilamı alacaklı, icra dairesinde ileri sürerek ilamlı icra takibi yapabilir. İcra dairesi tarafından verilen süre içerisinde borçlu, borcunu ödemezse icra dairesi tarafından ilam zorla icra edilir. Bazı durumlarda icra takibi yapabilmek için mahkemeden ilam alınması zorunludur. Örneğin, konusu paradan başka bir şey olan alacakların icra

İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7101 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik ile kanun koyucu tarafından iflâsın ertelenmesi yerine ikame edilmek istenen ve bu amaçla işlevsel hale getirilen konkordato müessesesi, ekonomik kriz, piyasa şartlarının elverişli olmaması, işlerinin bozulması, tahminlerinde yanılmış olması gibi elinde olmayan nedenlerle işleri iyi gitmeyen ve malî durumu bozulmuş olan, dürüst borçluları korumak için kabul edilmiş bir hukukî çaredir. Konkordato kurumuna, hakkında henüz iflâs kararı verilmemiş bir borçlu iflâsı önlemek için başvurabilir. Buna iflâs dışı konkordato veya adi konkordato adı verilir. Bunun haricinde hakkında iflâs kararı verilmiş ve iflâs tasfiye aşaması devam eden bir müflis

Medeni usul hukuku özel hukuk alanında yargılama hukuku içerisinde yer alan, sadece maddi hukukun tanımış olduğu hakları, korumak ve gerçekleştirmeyi sağlayan bir hukuk dalıdır. Medenî Usul Hukuku bir hakkın kazanılmasına hizmet etmez. Ancak, bir hakkın varlığının ispatlanamaması halinde olduğu gibi bazen dolaylı olarak hak kazandırabilir. Fakat medeni usul hukukunun asıl amacı bu değildir. Medeni usul hukuku sıkı şekil kurallarına bağlıdır.Şekil kuralları hakimin keyfi davranmasını önleyen taraflara eşit ve tarafsız davranılmasını sağlayan kurallardır. 4 Ekim 1927 tarihinde, İsviçre’nin Nöşatel Kantonuna ait 1925 tarihli Medenî Usul Kanunu’nun tercüme edilmesi suretiyle hukukumuza dahil olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu günümüzün ihtiyaçlarına tam olarak

ASA Hukuk& Danışmanlık Bürosunda, tahkim hukuku alanında özellikle aşağıdaki hizmetleri vermektedir:  Yerli ve uluslararası tahkim sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi,Ortaya çıkan uyuşmazlıkların yerli ve yabancı tahkim kurullarında takibi ve sonuçlandırılması,Yabancı tahkim kurullarından alınan kararların tanıma ve tenfiz prosedürlerinin takibi,Yerli ve yabancı tahkim kararlarının cebri icra yoluyla infazı.

İş hukuku: çalışma yaşamına ilişkin olarak, sözleşme¬nin niteliği ve feshi, işçi ücretleri, yıllık izin ve fazla çalışma, kıdem, ihbar ve iş güvencesi tazminatları, hafta tatili, iş güvencesi, çıkarılan işçinin işe iade hakkı ve sonuç¬ları, yeni iş arama izni, toplu işçi çıkarma, özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluklarını İş Kanunu’na uygun şekilde belirler, ayrıntılı olarak düzenler ve daha iyiye yönlendirilir. İş Hukuku Nedir? Konusu hizmet akdinden doğan İş Hukuku’nun temel işlevi; taraf olan işçi ve işveren arasındaki hizmet ilişkilerini ve bunların devlet kurumlarıyla olan ilişkilerini düzenlemek, işçi sendikalarını kapsayarak bu alandaki konularda araştırma yapmak, oluşabilecek uyuşmazlıklar karşısında önleyici uygulama geliştirmektir.İş kanunu, bu kapsamda

Ticaret hukukuna bağlı olarak açılan bir davada önemli olan sadece kazanmak değildir. Aynı zamanda süreçten yıpranmadan çıkabilmek ve bunun yanında da kısa sürede işlerin çözümlenmesi gerekmektedir. Uzayan dava süreçleri insanları aşırı oranda yıpratan ve kazandıkları bir miktar tazminatlarını da haklı olmak için harcadıkları hem maddi hem de manevi kaybın yaşanmasına ilişkin oluşan bir durumdur. Ticaret hukuku uzmanları ile görüşebilmek için Bize başvurmanız yeterli olacaktır Bu kapsamda “6102 – Türk Ticaret Kanunu” kapsamında gerçekleşecek olan doğacak olan hakların korunmasına ilişkin ve tarafların daha kısa sürede dava sürecini sonuçlanmasına ilişkin olarak çalışmalarımızı görebilmeniz mümkündür. Ticaret Hukuku Alt Dalları Türk Ticaret hukuku farklı ticaret kanunlarının yer aldığı altı farklı bölümden oluşmaktadır. Ticari